Naam van de Stichting.

a. Stichting Den Ham Daarle helpt Roemenië ( akte oprichting 30-08-1995 ) b. Stichting Helpt Roemenië ( verkorte naamgeving ) Om reden dat de stichting ook buiten de plaatsnamen (als vermeld in de naam) bredere bekendheid en ondersteuning geniet, is jaren geleden gekozen om de ‘verkorte versie ’ van de naam o.a. te gebruiken voor publiciteit. Post en bezoekadres: - Bea Dekker ( secretariaat ) - Achteres 8a - 7683 SW Den Ham - Tel. : 0546 671310 - Bank : NL93ABNA0494378301 - ANBI : 8042 34 243 - Web : www.stichting-helpt-roemenie.nl KVK nummer ( Veluwe – Twente ) : 410 25 262 Beloningsbeleid. De organisatie van de Stichting ( incl. bestuur ) bestaat geheel uit vrijwilligers, onbezoldigd. Dat allen het doel van de Stichting onderschrijven blijkt wel uit hun belangeloze inzet en ijver. Het beleid is dan ook om met oor en oog aandacht te hebben voor elkaar en samen te werken aan de doelstelling van de Stichting. Doel en doelstelling. De Stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 30-08-1995 onder vermelde naam. (a. ) Op latere datum is de verwijzing naar beide plaatsnamen losgelaten en gekozen voor de onder (b.) vermelde verkorte naamgeving.

Doel.

Het verlenen van hulp in de ruimste zin aan hulpbehoevende inwoners van Roemenië, in het bijzonder aan kinderen die zich bevinden in kindertehuizen aldaar, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Doelstelling.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aan de doelgroep aanbieden van verzorgde vakanties in gastgezinnen; het zenden van hulpgoederen als kleding, voedsel en andere levensbehoeften aan kindertehuizen; en het bieden van een zo goed mogelijk maatschappelijk perspectief aan de doelgroep, door het zoeken, initiëren en aanbieden van stages en leerwerkplekken voor Roemeense jongeren van > 18 jaar.

Beleid. (op hoofdlijn).

Het beleid is enerzijds humanitair gericht en anderzijds gericht op het bieden van maatschappelijk perspectief. Het hierna vermelde betreft de hooflijn van beleid. 1. Het bieden van humanitaire hulp aan Roemeense inwoners en (wees) kinderen die in kindertehuizen verblijven, ( o.a. Victoria en Fagaras ) door het: - onderhouden van contacten en overleg met Child Departement en de Tehuizen. - waar nodig en mogelijk verstrekken kleding, hulpmiddelen en / of ondersteuning bij ziekte en anderszins. -jaarlijks bieden van een vakantie in Nederland van ( en voor zover mogelijk ) dezelfde kinderen bij dezelfde gastgezinnen. 2. Het waar nodig en mogelijk hulp en maatschappelijk perspectief bieden aan Roemeense jongeren > 18 jaar, o.a. aan jongeren die met 18 jaar het tehuis verlaten en op eigen moeten benen staan, door het: - zoeken en initiëren en aanbieden van werkplekken. ( o.a. leer- werkplaats ) - waar nodig ( en mogelijk ) bieden van stage, scholing en werktraining. ( zo nodig, eventueel in Nederland ) - waar nodig en mogelijk bieden van woonruimte. - eventueel begeleiden bij de maatschappelijk integratie.

Activiteiten.

Voor uitgevoerde en lopende activiteiten mogen we u verwijzen naar hetgeen hieromtrent vermeld wordt bij de betreffende doelen op deze site.

Financiën:

Financien 2022 Financien 2021 Overzicht 2020

Nieuws:

De nieuwe info is uit!! Donaties: Je kunt nu ook de Stichting steunen door te doneren via een tikkie: https://tikkie.me/pay/STICHELROEM/xwcmdofo4cHeEJGbJMohK8
2023 ; omzien en..vooruit blikken. Zo aan het begin van een nieuw jaar is het goed om even om te zien en ook vooruit te blikken. Het afgelopen jaar is, ook in Roemenie, gelukkig goed verlopen. We zijn allemaal min of meer virus- vrij gebleven behalve Bea Dekker ( secr.). Zij is ernstig ziek geweest en het herstel verloopt heel langzaam, beterschap gewenst ! Graag wensen we iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar. In het afgelopen jaar zijn er een aantal dingen veranderd. Voor zover u ze nog niet via de Nieuwsbrief hebt meegekregen volgt hierna een korte samenvatting. De aansturing in Roemenie door Madalin en Mariana is ruim een jaar geleden gewijzigd. Madalin ( man van Mariana ) is weer terug naar het eigen bedrijf. (ontwerp en productie o.a. tassen ) Mariana heeft inmiddels ruim een jaar alleen de leiding van zowel Sere alsook winkel en heeft inmiddels het nodige gerenoveerd en gereorganiseerd. ( de foto’s onder ‘werkplaats’ geven u een indruk ) De winkel is begin dit jaar ( juridisch )gescheiden van de Sere ( SRL ) en gaat verder onder de naam Retro Chic Victoria ( RCV ). Aansturing van beide door Mariana. De sociale aspecten alsook daadwerkelijke hulpverlening zijn gekoppeld aan RCV en worden eveneens door Mariana behartigd. Afgelopen jaar werden (voor het eerst sinds jaren ) weer kinderen uitgenodigd voor een (zomer)vakantie bij gastgezinnen. Dit kwam door een verzoek van Heidi Schutte en Corine Eshuis met als reden dat uitnodiging door Hope4Kids niet meer mogelijk bleek. Beide dames hebben e.e.a. samen met Bea en Janni ‘opgepakt’ en uiteindelijk hebben zo’n 10 kinderen weer hun vakantie in Nederland kunnen doorbrengen bij de gastgezinnen. Het is de bedoeling om de kinderen ook dit jaar weer uit te nodigen..! Verder zijn er dit jaar mogelijk nog wat ‘klussen’ te doen ( moet nog voorbereid worden ) en zullen we mogelijk weer een beroep doen op een vrijwilligersteam. Zoals we ook al op de vrijwilligersavond hebben gemeld heeft Jans Kamphuis zijn jarenlange ( > 20 ) taak als voorzitter neergelegd. Daar heeft hij zijn reden voor en..dat respecteren we. Als bestuur hebben we vorig jaar afscheid van hem genomen als voorzitter, met dank voor zijn jarenlange inzet en hem alle goeds voor de toekomst ( samen met zijn vrouw Janni ) gewenst. We hopen u ook op deze wijze regelmatig te informeren omtrent de stand en gang van zaken. ( lees ook de Nieuwsbrief en / of wordt donateur…. )