Lasten
Donateurs
1.371,49
Vervoer/auto
-3.458,26
Collecten
3.385,00
Wandelkap
-17.852,00
Acties
1.302,80
Winkel
-2.793,04
Giften
3.160,00
Bouwteam
-4.024,69
1.502,71
Youth support
-1.100,00
Verkoop
350,00
Hulpactie Hans B
-2.939,17
5.422,50
Zomerreis Roemeense kinderen
-3.172,40
Bijdragen gastouders Roemeense kinderen
800,00
Administratie
-88,39
D o n ate u rs/ acties z o m erreis Ro em ee n se kin d eren 1 .96 5 ,0 0
Bankkosten
-357,17
Bijdragen en acties project Wandelkap
5.923,00
Algemeen
-932,85
25.182,50
-36.717,97 Saldo:
-11.535,47
Ontvangen en verstrekte leningen Aflossing ontvangen leningen:
0,00
Verstrekking lening SRL:
0,00
Verrekeningen PEP
0,00