Naam van de Stichting.

a. Stichting Den Ham Daarle helpt Roemenië ( akte oprichting 30-08-1995 ) b. Stichting Helpt Roemenië ( verkorte naamgeving ) Om reden dat de stichting ook buiten de plaatsnamen (als vermeld in de naam) bredere bekendheid en ondersteuning geniet, is jaren geleden gekozen om de ‘verkorte versie ’ van de naam o.a. te gebruiken voor publiciteit. Post en bezoekadres: - Bea Dekker ( secretariaat ) - Achteres 8a - 7683 SW Den Ham - Tel. : 0546 671310 - Bank : NL93ABNA0494378301 - ANBI : 8042 34 243 - Web : www.stichting-helpt-roemenie.nl KVK nummer ( Veluwe – Twente ) : 410 25 262 Beloningsbeleid. De organisatie van de Stichting ( incl. bestuur ) bestaat geheel uit vrijwilligers, onbezoldigd. Dat allen het doel van de Stichting onderschrijven blijkt wel uit hun belangeloze inzet en ijver. Het beleid is dan ook om met oor en oog aandacht te hebben voor elkaar en samen te werken aan de doelstelling van de Stichting. Doel en doelstelling. De Stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 30-08-1995 onder vermelde naam. (a. ) Op latere datum is de verwijzing naar beide plaatsnamen losgelaten en gekozen voor de onder (b.) vermelde verkorte naamgeving.

Doel.

Het verlenen van hulp in de ruimste zin aan hulpbehoevende inwoners van Roemenië, in het bijzonder aan kinderen die zich bevinden in kindertehuizen aldaar, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Doelstelling.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aan de doelgroep aanbieden van verzorgde vakanties in gastgezinnen; het zenden van hulpgoederen als kleding, voedsel en andere levensbehoeften aan kindertehuizen; en het bieden van een zo goed mogelijk maatschappelijk perspectief aan de doelgroep, door het zoeken, initiëren en aanbieden van stages en leerwerkplekken voor Roemeense jongeren van > 18 jaar.

Beleid. (op hoofdlijn).

Het beleid is enerzijds humanitair gericht en anderzijds gericht op het bieden van maatschappelijk perspectief. Het hierna vermelde betreft de hooflijn van beleid. 1. Het bieden van humanitaire hulp aan Roemeense inwoners en (wees) kinderen die in kindertehuizen verblijven, ( o.a. Victoria en Fagaras ) door het: - onderhouden van contacten en overleg met Child Departement en de Tehuizen. - waar nodig en mogelijk verstrekken kleding, hulpmiddelen en / of ondersteuning bij ziekte en anderszins. -jaarlijks bieden van een vakantie in Nederland van ( en voor zover mogelijk ) dezelfde kinderen bij dezelfde gastgezinnen. 2. Het waar nodig en mogelijk hulp en maatschappelijk perspectief bieden aan Roemeense jongeren > 18 jaar, o.a. aan jongeren die met 18 jaar het tehuis verlaten en op eigen moeten benen staan, door het: - zoeken en initiëren en aanbieden van werkplekken. ( o.a. leer- werkplaats ) - waar nodig ( en mogelijk ) bieden van stage, scholing en werktraining. ( zo nodig, eventueel in Nederland ) - waar nodig en mogelijk bieden van woonruimte. - eventueel begeleiden bij de maatschappelijk integratie.

Activiteiten.

Voor uitgevoerde en lopende activiteiten mogen we u verwijzen naar hetgeen hieromtrent vermeld wordt bij de betreffende doelen op deze site.

Financiën:

Financien 2021 Overzicht 2020 Overzicht 2019 Balans 2019

Nieuws:

Overlijdensbericht De nieuwe info is uit!! Donaties: Je kunt nu ook de Stichting steunen door te doneren via een tikkie: https://tikkie.me/pay/STICHELROEM/xwcmdofo4cHeEJGbJMohK8
Nieuws uit Roemenie Het is inmiddels al weer geruime tijd geleden dat we u via een Nieuwsbrief en / of INFO informeerden omtrent de situatie in Roemenie, winkel en werkplaats. Vanwege het Coronavirus hebben we helaas nog steeds geen bezoek kunnen brengen en werd het contact onderhouden via o.a. telefoon en / of mail. De situatie is te vergelijken met wat ons in Nederland overkomt en iedereen weet en merkt dagelijks wat dit betekent. Gelukkig is iedereen die we kennen in Roemenie ( tot nog toe ) virus- vrij dus, alle reden om dankbaar te zijn. ( en dat zijn we ook ! ) Met inachtneming van alle regelgeving is iedereen gelukkig weer aan het werk, met dank ook voor de financiële steun die we midden vorig jaar van u mochten ontvangen !! Dat wil niet zeggen dat we door alle omstandigheden zowel in Nederland alsook in Roemenie financieel niet wat ‘achterop ‘zijn geraakt. Gevolg is dan ook dat we alle zeilen moeten bijzetten om rond te komen. Mocht u ons daarbij financieel willen / kunnen ondersteunen..graag ! Bankrekeningnummer; NL93 ABNA 049437 8301 T.n.v. Stichting Helpt Roemenie